Top View

1
A Cooperative Map Matching Algorithm Applied in Intelligent and Connected Vehicle Positioning
CHEN Wei, DU Luyao, KONG Haiyang, FU Shuaizhi, ZHENG Hongjiang
Abstract(7789) PDF(791)
2
Indoor Sign-based Visual Localization Method
HUANG Gang, CAI Hao, DENG Chao, HE Zhi, XU Ningbo
Abstract(7688) PDF(1057)
3
Intelligent Vehicles Localization Based on Semantic Map Representation from 3D Point Clouds
ZHU Yuntao, LI Fei, HU Zhaozheng, WU Huawei
Abstract(6771) PDF(5849)
4
Companion Relationship Discovering Algorithm for Passengers in the Cruise Based on UWB Positioning
YAN Sixun, WU Bing, SHANG Lei, LYU Jieyin, WANG Yang
Abstract(6266) PDF(2456)
5
An Overview of Traffic Management in "Automatic+Manual" Driving Environment
PEI Yulong, CHI Baiqiang, LYU Jingliang, YUE Zhikun
2021, 39(5): 1-11. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2021.05.001
Abstract(4397) HTML (1416) PDF(489)
6
An Analysis of Injury Severities in School Bus Accidents Based on Random Parameter Logit Models
SHI Ying, PAN Yiyong, WU Jingting
2021, 39(5): 43-49. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2021.05.006
Abstract(3774) HTML (696) PDF(127)
7
An Image Generation Method for Automated Driving Based on Improved GAN
SUN Xiongfeng, HUANG Zhen, CHEN Zhijun, LUO Peng
2021, 39(5): 50-58,75. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2021.05.007
Abstract(3766) HTML (472) PDF(276)
8
Data Association Method Based on Descriptor Assisted Optical flow Tracking Matching
XIA Huajia, ZHANG Hongping, CHEN Dezhong, LI Tuan
Abstract(3262) PDF(794)
9
A Decision-support System for Automated Collision Avoidance of Ships with Variable Speed Based on Simulation of Maneuvering Process
HUANG Liwen, LI Haoyu, LIANG Yu, ZHAO Xingya, HE Yixiong
2021, 39(6): 1-10. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2021.06.001
Abstract(3035) HTML (705) PDF(513)
10
An Evolutionary Game Model of Traffic Conflict Between Electric Bicycles and Pedestrians in Bus Stop Areas
ZHOU Dan, YAO Weizhen, GU Guobin, HU Qingwei
2021, 39(5): 27-35. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2021.05.004
Abstract(3013) HTML (530) PDF(185)
11
An Analysis of Highway-traffic Safety Based on Dynamic Risk Saturation
TIAN Wanli, WU Zhongguang, LI Juan, HU Shaohong, SUN Xiaojun
2021, 39(5): 12-18, 42. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2021.05.002
Abstract(2895) HTML (645) PDF(115)
12
Development of Crash Prediction Models Involving Heavy-duty Trucks over Long Downhill Segments Considering Multi-mode Failure Probability
YIN Yanna, WEN Huiying
2022, 40(3): 1-9. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2022.03.001
Abstract(2136) HTML (1402) PDF(88)
13
A Review of Current Situation and Hot Spots of Road Safety Research
WAN Ming, WU Qian, YAN Lixin, WAN Ping
2022, 40(2): 11-21. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2022.02.002
Abstract(1849) HTML (678) PDF(246)
14
A Visualization Analysis and Development Trend of Intelligent Ship Studies
ZHANG Di, ZHAO Yinxiang, CUI Yifan, WAN Chengpeng
2021, 39(1): 7-16, 34. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2021.01.002
Abstract(1328) HTML (498) PDF(126)
15
A Reviewon Driver's Perception of Risk Associated with Autonomous Driving Under Human-computer Shared Control
FENG Zhongxiang, LI Jingyu, ZHANG Weihuang, YOU Zhidong
2022, 40(2): 1-10. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2022.02.001
Abstract(1296) HTML (781) PDF(224)
16
Development of a Knowledge Base for Reasoning Penalty for Traffic Violations Based on Event Evolutionary Graph
WANG Cui, HU Haotian, DENG Sanhong
2022, 40(1): 36-44. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2022.01.005
Abstract(1226) HTML (539) PDF(83)
17
A Review on Research Status and Trends of Eco-driving on Intelligent Connected Vehicles
CHEN Zhijun, ZHANG Jingming, XIONG Shengguang, SU Zipeng, HU Junnan, WU Chaozhong
2022, 40(4): 13-25. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2022.04.002
Abstract(1203) HTML (484) PDF(746)
18
A Lane Detection Algorithm Based on Improved RepVGG Network
YANG Pengqiang, ZHANG Yanwei, HU Zhaozheng
2022, 40(2): 73-81. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2022.02.009
Abstract(1195) HTML (397) PDF(107)
19
A Review on Road Driving Safety Based on Driving Simulation Technologies
ZHANG Chi, WEI Dongdong, LAN Fu'an, BAI Hao, HUANG Jun
2022, 40(4): 1-12. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2022.04.001
Abstract(1172) HTML (349) PDF(762)
20
A Review of Parameter Identification Methods for Ship Dynamic Models
ZHU Man, WEN Yuanqiao, SUN Wuqiang, ZHANG Jiahui, HAHN Axel
2022, 40(5): 1-11. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2022.05.001
Abstract(1157) HTML (328) PDF(153)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go